ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
KONTAKTNÝ FORMULÁR

 1. Účel spracúvania osobných údajov:
  Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a emailová adresa spracúvame za účelmi reagovať na vaše otázky alebo podnety.
 2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
  Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
  Spracúvanie osobných údajov sa na základe osobitého právneho predpisu nevykonáva.
 4. Zoznam osobných údajov:
  Meno, priezvisko a e-mailová adresa.
 5. Dotknuté osoby:
  Osoby, ktoré kontaktovali prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára.
 6. Lehoty uloženia osobných údajov:
  Spracúvanie osobných údajov trvá po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu, najviac však po dobu 5 rokov.
 7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
  Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa vykonáva. Oprávneným záujem prevádzkovateľa je spätné kontaktovanie osôb na základe zadaných údajov vo formulári.
 8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
  Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.
 9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
  Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovanej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácii s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.
 10. Kategória osobných údajov:
  Bežné osobné údaje.
 11. Zverejňovanie osobných údajov:
  Osobné údaje sa nezverejňujú.
 12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):
Tretie strany Právny základ
Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)