Informácia do päty e-mailu

Mýliť sa je ľudské, ale o to nebezpečnejšie. Údaj v päte e-mailu v našom priloženom dokumente obsahuje krátku informáciu o tom, ako sa zachovať v prípade, že adresát dostane od odosielateľa správu, ktorá nebola určená priamo jemu. Táto informácia je vhodná do podpisu pracovnej, ale aj súkromnej e-mailovej schránky.

AKTUÁLNE: Informačná povinnosť – preukazovanie sa negatívnym certifikátom/online formou na prítomnosť ochorenia COVID-19

Informačná povinnosť slúži ako informácia pre dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané na konkrétny účel. V tomto prípade ide o účel preukazovania sa negatívnym testom na prítomnosť ochorenia COVID-19 pri vstupe do objektu prevádzkovateľa. Túto informačnú povinnosť by mala mať k nahliadnutiu každá dotknutá osoba, ktorá si ju od prevádzkovateľa vyžiada. Prevádzkovateľ si tak splní svoju povinnosť podľa článkov 13 a 14 Naradenia GDPR.

AKTUÁLNE: Metodický pokyn – preukazovanie sa negatívnym certifikátom/online formou na prítomnosť ochorenia COVID-19

To, že sa osoba s negatívnym výsledkom testu preukáže pri vstupe do objektu prevádzkovateľa, nie je z pohľadu ochrany osobných údajov postačujúce. Oprávnená osoba, ktorá je prevádzkovateľom poverená vykonávať nahliadanie do výsledkov testov osôb vstupujúcich do objektu by mala byť na základe metodického pokynu poučená, ako pracovať/nepracovať s údajmi, s ktorými sa oboznámila. Ako písomné potvrdenie oprávnených osôb slúži tabuľka na poslednej strane dokumentu. Do nej by sa mala zaznamenať každá oprávnená osoba, ktorá do testov nahliada. Metodické pokyny slúžia ako interný predpis a nie sú určené na zverejnenie.

Nálepka vzoru pre kamerový systém

Rýchlo napredujúce a neustále sa meniace podmienky v ochrane osobných údajov priniesli zmeny aj  v rámci kamerových systémov. Začiatkom roka 2020 schválil Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) usmernenie, podľa ktorého nám vzor nálepky s piktogramom kamery a nápisu „Priestor je monitorovaný kamerovým systémom“ už nepostačuje. Vo vnútri dokumentu nájdete, aké náležitosti ste si ako prevádzkovateľ povinný splniť pri obsahu nálepky kamerového systému.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Súhlas dotknutej osoby je jedným z právnych základov, na základe ktorých je možné osobné údaje spracúvať. Ak sa prevádzkovateľ rozhodne využiť tento právny základ, je potrebné splniť určité podmienky, ktoré ustanovuje článok 7 v Naradení GDPR. Takýto súhlas je možné využiť napríklad pri marketingovej komunikácii, spotrebiteľskej súťaži, či propagácii.