Spracúvanie osobných údajov zosnulých osôb

16.12.2021 | Autor: Top privacy s.r.o.
2 min
Spracúvanie osobných údajov zosnulých osôb

Radi by sme Vás informovali o novelizácii Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám. Zákonom č. 373/2021 Z. z. došlo k úprave zákona o ochrane osobných údajov a zákona o slobodnom prístupe k informáciám s účinnosťou od 1. 11. 2021.

Zákon o ochrane osobných údajov sa dopĺňa v § 3 odsekom 6, ktorý znie:

„Tento zákon sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov zosnulých osôb, ku spracovaniu ktorých dochádza na vedecký účel, na štatistický účel, na účel umeleckej činnosti, tlačového spravodajstva, rozhlasového a televízneho vysielania, archivácie, dokumentačnej činnosti, historického výskumu, činností pohrebísk, umiestnenia pamätníkov a pamätných tabúľ, konania spomienkových podujatí a piety v rozsahu nevyhnutnom pre jeho naplnenie.“

Slovenská právna úprava spôsobovala nemalé, hlavne administratívne ťažkosti v súvislosti so spracúvaním osobných údajov zosnulých osôb. Zákon o ochrane osobných údajov vyžadoval, v prípade ak právnym základom spracúvania osobných údajov zosnulých osôb bol súhlas podľa článku 6 ods.1 písm. a) Nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ďalej len „Nariadenie GDPR“), súhlas blízkej osoby, či všetkých blízkych osôb. Ak čo i len jediná blízka osoba súhlas so spracovaním osobných údajov zosnulého neudelila, prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúvať nemohol.

Novelizácia zákona nám prináša odľahčenie byrokracie a umožnenie spracúvania osobných údajov zosnulých osôb, hlavne v rámci verejnej správy, kedy mnoho obcí a miest pozastavilo svoju činnosť zverejňovania zosnulých osôb za účelom informovania verejnosti o úmrtí, či pripomienke výročia úmrtia zosnulých.

Súhlas za účelom takéhoto spracúvania osobných údajov už ďalej nebude potrebný.


Top privacy s.r.o.

Top privacy s.r.o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."