Poslanci OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Top privacy, s.r.o. | Autor: Top privacy, s.r.o.
12 minút

Poslanec (zastarano ablegát) je človek, ktorý zastupuje občanov v zastupiteľských demokraciách pri rozhodovaní v zastupiteľských zboroch. Zastupiteľské zbory môžu byť vytvorené na rôznych úrovniach. Na Slovensku poznáme štyri úrovne zastupiteľských zborov:

Poslanci OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 

 • Európsky parlament – na úrovni Európskej únie,
 • Národná rada Slovenskej republiky – na celoštátnej úrovni,
 • Zastupiteľstvá samosprávnych krajov – na úrovni samosprávneho kraja,
 • Obecné, mestské a miestne zastupiteľstvá – na úrovni obce, mesta, alebo mestskej časti Bratislavy, alebo Košíc.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou:

 1. starostu,
 2. zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený (to neplatí, ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie poslanca- podľa § 136 ods. 2 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.),
 3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,

Podľa §25 Zákona č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení sú povinnosti a oprávnenia poslancov nasledovné:

Povinnosti:

 • zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
 • zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
 • dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,
 • informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva,
 • prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie poslanca.

Oprávnenia:

 • predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
 • interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
 • požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
 • požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
 • zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
 • požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

Mandát poslanca zaniká:

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu (mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť),
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
h) v prípadoch podľa § 11 ods. 2, ak poslanec do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcií nevykoná právny úkon na odstránenie nezlučiteľnosti funkcií,
i) zrušením obce alebo
j) smrťou.

Je dôležité, aby si poslanci boli vedomí svojich práv a povinností podľa zákona č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení, nakoľko veľmi často dochádza k zneužitiu právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Zákona č. 300/2005 (Trestný zákon).


Top privacy, s.r.o.

Top privacy, s.r.o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."