Kronika a GDPR

01.10.2021 | Autor: Top privacy s.r.o.
6 min

„Minulosť už nezmeníme, ale budúcnosť máme vo vlastných rukách“ (Anonym) Aj takto by sa dalo definovať jedno z mnohých posolstiev písania kroník v obciach.

Kronika a GDPR

Kronika obce nám pomáha nahliadnuť do minulosti a zaznamenať prítomné okamihy a diania v obci. V dnešnej dobe stále vidíme potrebu zaznamenávať zásadné historické momenty. Obecné kronikárstvo je na Slovensku zákonnou povinnosťou podľa § 4 ods. 3 písm. s) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a nakoľko v roku 2018 došlo k zrušeniu zákona č. 80/1920 SB. o pamätných knihách obecných spolu s vládnym nariadením č. 169/1932 SB. o pamätných knihách obecných, stal sa jedinou platnou právnou normou.

Napriek tomu, že zákonné pravidlá vedenia kroník boli zrušené, základné pravidlá o vedení kroniky vieme vyvodiť z nasledujúcich právnych predpisov:

  1. Ústava SR,
  2. Trestný zákon,
  3. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
  4. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „Nariadenie GDPR“,
  5. Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  6. Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.

Písanie kroniky je veľmi záslužnám, ale aj náročná činnosť. Obecná kronika však nie je len kniha so zaznamenanými udalosťami, ale je to aj archív dokumentačných príloh k ročným záznamom. Týmito prílohami môžu byť fotografie, tlačený materiál, audiovizuálne diela, nahrané rozhovory s pamätníkmi obce alebo jej významnými osobnosťami. Dokonca sú kronikári, ktorí zbierajú aj trojrozmerné predmety.

V prvom rade je nutné zohľadňovať ochranu osobnosti.

Podľa § 11 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 má fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.

§ 12 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 stanovuje, že:

  • Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením.
  • Privolenie nie je potrebné, ak sa vyhotovia alebo použijú písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, zvukové alebo obrazové a zvukové záznamy na úradné účely na základe zákona.
  • Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby.

V neposlednom rade nesmieme opomenúť na ochranu osobných údajov. Podľa Nariadenia GDPR je definícia osobného údaju nasledovná: „osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby“. Z tejto definície jasne vyplýva, že kronika je plná osobných údajov v rôznom rozsahu.

O rozsahu zápisu v kronike rozhoduje obec. Spracúvanie osobných údajov na účely zaznamenávania do kroniky sa súhlas dotknutej osoby, ktorej údaje sa zaznamenávajú, nevyžaduje, pokiaľ sa zaznamenávajú len udalosti s počtom osôb, prípadne menom a priezviskom. Kronikár by mal osobné údaje spracúvať veľmi opatrne a len v minimálnom rozsahu.

Je na zvážení, či bude zaznamenávať i udalosti týkajúce sa súkromného života osôb, napríklad svadba, narodenie detí, významné životné jubileum. Takýto zápis v kronike nesmie rozsahom zaznamenaných osobných údajov zasahovať neprimeraným spôsobom do súkromia dotknutých osôb, to znamená, že pokiaľ bude zápis v kronike obsahovať meno, priezvisko, adresu, prípadne dátum alebo rok narodenia - takéto spracovanie podlieha už súhlasu so spracovaním osobným údajov, nehovoriac o nutnosti súhlasu aj v prípade poskytnutia osobných údajov tretím osobám, nakoľko je ďalší účel spracúvania.

Každá obec je povinná poveriť osobu kronikára – osobu, ktorá by mala byť po stránke intelektuálnej i odbornej spôsobilá na zhromažďovanie a spracúvanie údajov a poznatkov.

Kronikár je povinný dodržiavať mlčanlivosť o údajoch, ktoré celkom nesúvisia s jeho prácou a musí byť obozretný pri poskytovaní osobných údajov tretím osobám, t.j. zverejňovaní kroniky.

Kronika sa vedie písomne alebo elektronicky, v zásade ochrany osobných údajov sa nezverejňuje na webovej stránke prevádzkovateľov. Je prístupná za splnenia určitých podmienok:

Do kroniky môže nahliadnuť každý. Osoba, ktorá žiada o prístup do kroniky (bádateľ), by mala na základe žiadosti vypísať bádateľský preukaz, podľa § 12 Zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, v ktorom si prevádzkovateľ určí podmienky náhľadu do kroniky, a samotný prístup by mal byť povolený len s oprávnenou osobou – kronikárom.

V minulosti sa kroniky písali veľmi detailne, nakoľko nebol vytvorený systém evidencie obyvateľstva a matriky. Keďže v dnešnej dobe máme informačné systémy verejnej správy pre evidenciu obyvateľstva a matriku je vhodné písať kroniku z pohľadu života obce a významných udalostí v nej a snažiť sa eliminovať osobné údaje na minimum.

Veď napokon, výsledok práce kronikára nie je len prácou pre nás, súčasníkov, ale je hlavne akýmsi svedectvom minulosti a prítomnosti pre budúcnosť.

ZDROJE:
Zákony:
- Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- Občiansky zákonník 40/1964 Zb.

https://www.nocka.sk/ako-viest-kroniky-v-sucasnosti/ , https://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2020/03/Kroniky-%C5%BDilina-5.3.2020- metodick%C3%BD-materi%C3%A1l-1.pdf, https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=32103


Top privacy s.r.o.

Top privacy s.r.o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."