Vzdelávame sa - DPO Bootcamp IV.

14.07.2021 | Autor: Top privacy, s.r.o.
4 min

Vzdelávanie je v dnešnej dobe samozrejmosťou. Je vnímané ako určitá spoločenská norma, ktorá vedie ku kariérnemu rastu. Neustále sa zvyšuje potreba kvalifikovaných ľudí a preto je aj naším cieľom neustále napredovať a vzdelávať sa. Snažíme sa prehlbovať našu kvalifikáciu s cieľom zvýšiť aj uplatnenie na trhu práce, rozvoj osobnosti a taktiež zvýšiť kvalitu nášho života. Preto sme sa aj my v dňoch 30.6.-1.7.2021 zúčastnili kurzu „DPO Bootcamp IV.“ O čom vlastne tento kurz bol a čo nám dal? 2-dňový on-site workshop s odborníkmi bol zameraný na pracovnoprávne vzťahy, GDPR a e-privacy. Priniesol nám aktuálny pohľad na osobitné právne predpisy v spojení s GDPR, praktické riešenia, informácie o aktuálnych judikátoch a aplikačnej praxi a dopadoch na ňu.

Vzdelávame sa - DPO Bootcamp IV.

Workshop sa realizoval pod vedením Mgr. Tatiany Valentovej, ktorá je odborníčkou a špecialistkou v oblasti ochrany osobných údajov. Svoje bohaté skúsenosti získala najmä ako vrchná inšpektorka Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a riaditeľka odboru kontroly. Vďaka svojmu dlhoročnému pôsobeniu v oblasti ochrany a bezpečnosti informácií, konkrétne v pozícií bezpečnostného analytika, má skúseností s praktickou aplikáciou bezpečnostných opatrení, ktoré slúžia na ochranu informácií, ako aj s aplikáciou legislatívy a medzinárodných noriem pri ich práve. Publikuje v oblasti ochrany osobných údajov, spolupracuje s niekoľkými medzinárodnými organizáciami v oblasti ochrany súkromia a výkonu auditu. Prednáša na konferenciách, vedie semináre a workshopy tematicky zamerané na ochranu osobných údajov, bezpečnosť a dopady práva a slobody fyzických osôb. Je autorkou praktického komentára ku GDPR.

Hosťami boli doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., ktorý pôsobil ako podpredseda poradnej Komisie ministra práce pre rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a člen tripartitnej komisie pre novely zákona o kolektívnom vyjednávaní, pričom sa podieľal aj na príprave ďalších noviel pracovnoprávnych predpisov. Momentálne pôsobí ako advokát, generálny tajomník, ale aj ako docent vo vednom odbore na pracovne právo a Mgr. Ján Golais, ktorý so svojimi bohatými skúsenosťami a s viac ako 15-ročnou praxou pracuje v telekomunikačnom a IT sektore, bezpečnosti vonkajších vzťahov v spoločnostiach, ako sú napríklad: T-Mobile Slovensko, a Slovak Telekom, a.s., Eurotel Bratislava, a.s. Má bohaté skúsenosti s praktickým implementovaním legislatívy upravujúcej oblasť ochrany súkromia v podnikateľskom prostredí a s poskytovaním odborného poradenstva a s realizáciou opatrení v oblasti spracovania dát, informačnej a priemyselnej bezpečnosti. Momentálne pôsobí ako pro bono konzultant a reprezentant záujmových združení podnikateľov a organizácií tretieho sektora pre záležitosti ochrany súkromia a práv dotknutých osôb.

Náplňou kurzu bolo dozvedieť sa, aké sú povinnosti zamestnávateľa pri kontrole zamestnanca, čo to vlastne kontrolná činnosť je, ako sa odlišujú povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k právnemu režimu Zákonníka práce a GDPR a v rámci zásahov do súkromia zamestnancov, ako majú byť založené kolektívne pracovnoprávne vzťahy. Ďalej sme sa mohli oboznámiť s rozdielom medzi kontrolným mechanizmom a monitorovaním. V neposlednom rade bola zahrnutá aj aktuálna situácia o Covide-19, pri ktorej nám bolo predstavené aj informácie o tom, čo na to hovorí zákonník práce a GDPR, aké povinnosti z toho plynú, ale taktiež aj vzťah zamestnávateľa ku svojmu zamestnávateľovi a oprávnenia chrániť jeho život a zdravie.

Sme radi, že sa môžeme neustále obohacovať o nové informácie a zúčastňovať sa na rôznych školeniach, seminároch a rôznych vzdelávacích aktivitách, po ktorých vieme byť pre Vás ešte lepšími a skúsenejšími poradcami a spoľahlivými odborníkmi.


Top privacy, s.r.o.

Top privacy, s.r.o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."