Priemyselná bezpečnosť

29.4.2021 | Autor: Top privacy s.r.o.
4 min

Aby sme sa v problematike priemyselnej bezpečnosti dokázali orientovať, je na začiatok potrebné zadefinovať, čo pojem priemyselná bezpečnosť znamená. Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „NBÚ) definuje priemyselnú bezpečnosť ako súhrn opatrení a podmienok ochrany utajovaných skutočností.

Priemyselná bezpečnosť

Za utajovanú skutočnosť sa považuje dôležitá vec (nosič so záznamom informácií, výrobok alebo zariadenia) alebo informácia (obsah písomnosti, záznamu alebo médiá, ústne vyjadrenie), ktorú je potrebné chrániť pred neoprávnenou manipuláciou, rozmnožením, poškodením, stratou, zneužitím alebo vyzradením. Utajované skutočnosti sa vzťahujú na podnikateľa v prípade, že je ich tvorcom alebo mu boli postúpené, a to všetko na základe zmluvy so štátom. Podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších zákonov je štátny orgán, ktorý postupuje utajované skutočnosti, oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania ich ochrany u podnikateľa, ktorému utajované skutočnosti postúpil. 

Utajované skutočnosti sa členia podľa stupňa utajenia na:

  • vyhradené,
  • dôverné,
  • tajné,
  • prísne tajné.

Pre koho je služba priemyselnej bezpečnosti určená?
Služba priemyselnej bezpečnosti sa poskytuje podnikateľom, ktorým môže byť právnická alebo fyzická osoba - živnostník, ktorí v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších zákonov a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 301/2013 Z. z. potrebujú získať potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti na daný stupeň utajenia, ak predpokladajú, že budú poskytovať služby orgánom štátnej správy, v rámci ktorej im bude potrebné postupovať utajované skutočnosti, obchodovať s vojenským materiálom alebo vykonávať letecké snímkovanie. To, či podnikateľ spĺňa podmienky na vydanie priemyselnej bezpečnosti, zisťuje úrad na základe bezpečnostnej previerky. 

Bezpečnostná previerka
Ako uvádza NBÚ, bezpečnostné previerky slúžia ako nástroj, prostredníctvom ktorého sa získavajú, analyzujú a vyhodnocujú potencionálne bezpečnostné riziká, ktoré sú spojené s preverovaným subjektom. Cieľom bezpečnostných previerok je zabezpečiť, aby k utajovaným skutočnostiam získali prístup len osoby, ktoré zaručia ich ochranu. Takéto bezpečnostné previerky vykonáva NBÚ. Tak, ako v prípade utajovaných skutočností, aj v rámci bezpečnostnej previerky sa klasifikujú štyri stupne utajenia:

I. stupeň – vyhradené
II. stupeň – dôverné
III. stupeň – tajné
IV. stupeň  – prísne tajné

Podmienky na vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľovi
Na to, aby bolo podnikateľovi vydané potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti, musí spĺňať nasledovné body:

  • spôsobilosť podnikateľa zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností,
  • ekonomická stabilita podnikateľa, t.j. podnikateľ nie je v likvidácii, na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, na jeho majetok nebolo povolené vyrovnanie, plní si finančné povinnosti voči štátu a plní finančné záväzky voči iným právnickým alebo fyzickým osobám,
  • podnikateľ je bezpečnostne spoľahlivý, t.j. nebolo u neho zistené bezpečnostné riziko,
  • bezúhonnosť podnikateľa.

Vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti
Ako uvádza zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších zákonov, ak sa prostredníctvom bezpečnostnej previerky preukáže, že podnikateľ spĺňa podmienky, dostane od NBÚ potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti. Úrad vedie zoznam podnikateľov, ktorým bolo vydané potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti ale aj zoznam podnikateľov, ktorým platnosť potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti už zanikla.

Zdroje:

https://www.economy.gov.sk/ministerstvo/bezpecnost-a-krizove-riadenie/us-utajovane-skutocnosti/definicie-v-oblasti-us

https://www.nbu.gov.sk/


Top privacy s.r.o.

Top privacy s.r.o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."